POLITIKA PRIVATNOSTI & ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

HEATING & COOLING EXPERT BEOGRAD DOO (PALILULA), STARINE NOVAKA 23, MB 20863161, PIB 107743406, čiji je zakonski zastupnik Bojan Aleksić (u daljem tekstu: HCE), u obavljanju svoje privredne delatnosti vrši obradu podataka o ličnosti poštujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i sve druge relevantne propise koji regulišu ovu pravnu materiju. 
 

Molimo vas da sadržaj ove Politike privatnosti pažljivo pročitate!

 

Rukovalac podacima o ličnosti


HCE je Rukovalac podacima o ličnosti, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih propisa koji regulišu ovu pravnu materiju. HCE, kao rukovalac podacima o ličnosti, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i snosi odgovornost za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

 

Obrađivač podataka o ličnosti


HCE u svom poslovanju može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njegovim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.

 

Podaci o ličnosti koje prikuplja HCE

Podaci o ličnosti koje HCE prikuplja  zavise prevashodno od vrste usluge koju pružamo kupcima, korisnicima i klijentima, namere ovih lica da koriste naše usluge, vrste ugovora koji sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo ugovornu obavezu, a uključuju najmanje:

 • osnovne lične podatke (ime i prezime);
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa);
 • podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu https://daikin.rs;
 • podatke neophodne za kreiranje korisničkog naloga u webshop-u koja se nalazi na internet domenu https://daikin.rs/ (ime, prezime, e-mail, kontakt telefon);
 • podatke vezane za korišćenje DAIKIN internet prodavnice (webshop);
 • podatke neophodne za zaključenje ugovora o potrošačkom kreditiranju;
 • podatke neophodne za dostavu kupljene robe (ime, prezime, broj telefona, adresa i e-mail);
 • ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

 

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti


HCE vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu realizacije kupoprodajnog odnosa za proizvode iz sopstvene ponude, u svrhu ispunjenja zakonskih i regulatornih obaveza, kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ukoliko to zahtevaju relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od lica čiji se podaci obrađuju (Vas) tražiti izričiti pristanak.


Razlozi zbog kojih HCE obrađuje podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • prodaja robe;
 • prodajne i marketinške aktivnosti;
 • administracija ugovornog odnosa;
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;
 • dostava kupljene robe;
 • postupak naplate ili prinudna naplata dugova;
 • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja HCE.


Razlozi zbog kojih obrađujemo vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja;
 • sprečavanje i otkrivanje prevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu obuhvaćene napred navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak. Dati pristanak može biti povučen u bilo kom trenutku (opoziv saglasnosti).

 

Pristup podacima o ličnosti


HCE preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa svrhom za čije ostvarenje su podaci o ličnosti dati. Ukoliko je neophodno, a u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to:

 • državnim organima kao i organima javne vlasti koji u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti;
 •  advokatima;
 • servisnim službama, štamparijama, finansijskim ustanovama;
 • drugim poslovnim partnerima.

 

Sva treća lica dužna su da podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima HCE, osim državnih organa i organa javne vlasti.


Obrada podataka o ličnosti


Podaci o ličnosti koji će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade navedenih u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.


Podaci o ličnosti koje HCE prikupi u svrhe koje su navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje HCE. 

 

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge dostave i povrata robe

Za potrebe pružanja usluge dostave i povrata robe HCE prikuplja sledeće podatke:

- ime i prezime

- adresa isporuke ili preuzimanja robe

- broj telefona

- e-mail adresa.

 

Navedene podatke HCE može činiti dostupnim poslovnim partnerima - pružaocima logističkih usluga,  u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane HCE za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

 

Ostvarivanje prava

U slučajevima kada je to zakonom predviđeno, lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane HCE ima sledeća prava:

 • pravo na informacije o obradi podataka o ličnosti;
 • pravo na povlačenje datog pristanka u bilo koje vreme (opoziv saglasnosti), ukoliko HCE podatke o ličnosti obrađuje uz dati pristanak;
 • pravo na ispravku i/ili dopunu već datih podataka o ličnosti;
 • pravo na brisanje podataka o ličnosti kada isti više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su dati;
 • pravo na podnošenje prigovora bilo HCE direktno, bilo  nadležnom državnom organu.

 

HCE licima na koje se podaci odnose za ostvarivanje napred pobrojanih prava obezbeđuje sledeće komunikacijske kanale:

 • lično, u HCE prodajnom objektu; 
 • putem pošte, preko adrese: ul. Starine Novaka 23, 11000 Beograd,
 • putem elektronske pošte office@hce.rs.

 


Lice čije podatke o ličnosti HCE obrađuje dužno je da predmetni zahtev podnese lično, i to tako da je ovlašćenim licima HCE omogućena identifikacija podnosioca zahteva. 

Pravo na prigovor nadzornom organu


Pored prigovora koji lice čiji se podaci obrađuju može podneti direktno HCE, prigovor na obradu podataka o ličnosti može se podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900.

 

Čuvanje podataka o ličnosti


Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih HCE obrađuje. Podaci lica koji su na internet prezentaciji www.daikin.rs kreirali korisnički nalog obrađuju se do momenta deaktivacije korisničkog naloga. Podaci o ličnosti prikupljeni u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora, obrađuju se do momenta izvršenja ugovornih obaveza. Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i slično).

 

Kontakt


Za sva pitanja vezano sa zaštitu podataka o ličnosti i njihovo korišćenje, možete nam se obratiti:

 • slanjem elektronske pošte na e-mail: office@hce.rs ;
 • pisanim putem na adresu: HEATING & COOLING EXPERT BEOGRAD doo (PALILULA), ul. STARINE NOVAKA 23, 11000 Beograd
 • pozivom na broj telefona: +381 11 6555 250 .

Obrazac Zahteva radi ostvarivanja prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete preuzeti - Obrazac

Stupanje na snagu i ažuriranje Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 01.08.2023. godine.


HCE redovno revidira i ažurira sadržaj Politike privatnosti i sadržinu iste usklađuje sa sopstvenim poslovnim procesima, kao i sa zakonskim i regulatornim obavezama. 
Važeća verzija Politike privatnosti dostupna je na internet prezentaciji HCE koja se nalazi na internet domenu https://www.daikin.rs/.  U slučaju da dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti HCE  će takve promene bez odlaganja objaviti na svojoj internet prezentaciji i direktno vas informisati. 


Politiku privatnosti je sastavila advokatska kancelarija Cvjetićanin&Partners.