Reklamacije

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 011 6555 255, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail daikinstore@hce.rs i opišete kakav problem imate. Ili preuzmete reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popunite ga i sa robom pošaljete na našu adresu.

U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija ( više
informacija na prvoj strani Izjave o saobraznosti ), telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na
uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču
na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača
i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i
nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok
za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor
prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije
saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

U slučaju da prodavac odbije reklamaciju:
-dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču ( obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije )
-dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje
potrošačkih sporova

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacije izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da
reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača. Prodavac je dužan
da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova
reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Preuzmite reklamacioni list OVDE.